De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar het najaar 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2021 is aangegeven dat er mede in het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) een statutenwijziging moet plaatsvinden. Ook is het huishoudelijke reglement nooit ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV en behoeft ook aanpassing. Er is tijdens de ALV een oproep gedaan om deel te nemen in een commissie die een voorstel voor nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement gaat doen.

De commissie heeft inmiddels de voorstellen klaar, maar de wijzigingen zijn nog niet vastgelegd in conceptstatuten die voorgelegd kunnen worden aan de ALV. Daarom wordt de ALV verplaatst naar het najaar 2022, zodat de wijzigingsvoorstellen voor de statuten tijdig ter inzage kunnen worden gelegd.