Algemene LedenVergadering 22 mei 2024

Op 22 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) plaats. Alle huurders van Thuisvester zijn automatisch en gratis lid van HVO en allemaal van harte welkom op de vergadering.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2023
3. Jaarverslag 2023
4. Verslag kascommissie 2023 en verkiezing nieuwe kascommissie
5. Jaarcijfers 2023 en begroting 2024
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend: B.Egging (herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)
T.Egging (herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)
L.Hulsker ( herkiesbaar voor de duur van 1 jaar)|
Toelichting. De huurdersparticipatie is aan het veranderen en om dit panklaar te maken voor
een nieuw bestuur hebben we gemeend dit voorstel bij u neer te leggen.
Wel is het bestuur reeds aan het werven voor nieuwe bestuursleden.
We kunnen u voorstellen als commissieleden de heren Jansen en Van Spaandonk,
deze personen zijn inzetbaar bij verschillende activiteiten.
7. Jaarplan 2024
8. Pauze
9. Themabespreking, Zowel de directeur-bestuurder als het hoofd wonen van Thuisvester zullen aanwezig zijn.
10. Rondvraag en sluiting

De bij de agendapunten 2, 3, 5 en 7 behorende stukken zullen te zijner tijd, doch uiterlijk één week voor de vergadering op de website van HVO geplaatst worden: www.kijkophvo.nl.

Na de pauze is er een themabespreking over de toekomst van de huurdersverenigingen en de huuraanpassing.

Locatie is activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2 te Oosterhout. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.